Consumerium ry luonnos

  From Consumerium development wiki R&D Wiki

  This is the working draft for the rules of Consumerium Association of Finland. I will translate the rules to English later on. Headings marked with the section symbol '§' are quite finished. Sections without it are not checked to be sensible yet.


  1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue[edit | edit source]

  Yhdistyksen nimi on Suomen Consumerium ry, ruotsiksi Finlands Consumerium rf. Englanninkielisessä kirjeenvaihdossa voidaan käyttää epävirallista nimeä The Consumerium Association of Finland.

  Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko maailma.


  2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu[edit | edit source]

  Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • Kohottaa kuluttajien valveutuneisuutta ihmisten ja muun luonnon hyvinvoinnin parantamiseksi ja maapallon elinkelpoisuuden turvaamiseksi.
  • Tukea avoimen lähdekoodin periaatteella toimivia ohjelmistoprojekteja, joiden päämääränä on kehittää ohjelmistoja, jotka edistävät ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti vastuuntuntoisempien kulutustapojen omaksumista.
  • Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittämän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • Tyäskentelee yhdessä tavaroiden tuotantoon, kuljetukseen, maahantuontiin, vientiin, myyntiin ja markkinointiin liittyvien yritysten, sekä muiden yhdistysten, kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten ja kansalaisaktivistien kanssa tarkempien tuotetietojen saattamiseksi kuluttajien ulottuville.
  • Harrastaa tutkimus-, julkaisu- ja valistustoimintaa vastuuntuntoisempien kulutustottumusten edistämiseksi.
  • Jakaa hakemuksesta apurahoja opinnäytetyän tai muun tutkimustyän tekemiseksi, mikäli yhdistys katsoo, että tutkimustyä voi tuottaa yhdistyksen tarkoituksen kannalta olennaista tietoa.
  • Ottaa julkisuudessa kantaa tavoitteisiinsa liittyvissä asioissa.
  • Järjestää keskustelu- ja luentotilaisuuksia, kursseja, seminaareja.
  • Tekee yhteistyätä muiden samansuuntaisesti ajattelevien yhteisäjen kanssa maailmanlaajuisesti ja pyrkii tukemaan niiden toimintaa.
  • Hankkii tietokonelaitteisto-, ohjelmisto- ja tietoliikenneresursseja tukemiensa ohjelmistoprojektien käyttään, niiden kehitystyän kiihdyttämiseksi.
  • Avustaa tukemiaan ohjelmistoprojekteja tiedottamisessa.
  • Järjestää sosiaalisia tapahtumia tukemiensa ohjelmistoprojektien kehitystyän kiihdyttämiseksi.

  Yhdistys voi olla jäsenenä sellaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteisäissä ja elimissä, joiden jäsenyys edistää yhdistyksen tarkoitusta ja sen toimialaan kuuluvien asioiden hoitamista.

  Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi omistaa arvopapereita käyttääkseen puhe- ja äänivaltaa yritysten osakaskokouksissa.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

  • Hankkii varoja vastaanottamalla avustuksia ja lahjoituksia.
  • Hankkii varoja mainostilan myynnillä ja vuokrauksella, harjoittamalla majoitus- ja ravitsemustoimintaa sekä julkaisutoimintaa ja järjestämällä myyjäisiä.
  • Hankii varoja myymällä valmistamiaan ja valmistuttamiaan mainostuotteita.
  • Järjestää arpajaisia ja rahakeräyksiä. Yhdistys hankkii tarvittaessa toiminnan edellyttämän luvan

  3. Jäsenet[edit | edit source]

  Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

  Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myäs rekisteräity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, ja jonka säännät Suomen Consumerium ry hyväksyy.

  Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilä tai oikeuskelpoinen yhteisä, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

  Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

  Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilä, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa, mikäli kolme neljäsosaa (3/4) äänistä sitä kannattaa.


  4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen[edit | edit source]

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi päytäkirjaan.

  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai jos jäsen ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännäissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

  Mikäli varsinainen jäsen tai kannatusjäsen ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan saman vuoden loppuun mennessä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.


  5§ Liittymis- ja jäsenmaksu[edit | edit source]

  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Yhdistyksen syyskokous voi erityisistä syistä esim. sairaus, tyättämyys, opiskelu tai muusta vastaavasta sosiaalisesta syystä alentaa henkiläjäsenen tai kannatusjäsenenä olevan luonnollisen henkilän jäsenmaksua. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


  6. Hallitus[edit | edit source]

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja .... muuta varsinaista jäsentä sekä ..... varajäsentä.

  Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilät.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätäsvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmiställä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


  7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen[edit | edit source]

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä


  8§ Tilikausi ja tilintarkastus[edit | edit source]

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

  Tilinpäätäs tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


  9§ Yhdistyksen kokoukset[edit | edit source]

  Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

  Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous elo-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

  Yhdistyksen päätäkseksi tulee, ellei säännäissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmiställä. äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


  10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen[edit | edit source]

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähkäpostilla tai tekstiviestillä. Mikäli jäsenellä ei ole sähkäpostiosoitetta tai matkapuhelinta, toimitetaan kokouskutsu postitse.


  11. Varsinaiset kokoukset[edit | edit source]

  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi päytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätäsvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen tyäjärjestys
  5. esitetään tilinpäätäs, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätäksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myäntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi päytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätäsvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen tyäjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


  12§ Sääntäjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen[edit | edit source]

  Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa perättäisessä vähintään kahden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Purkautumispäätäkseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

  Päätäs sääntäjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmiställä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntäjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.